top of page

Vivim i treballem en contacte constant amb el medi ambient i la fusta, al mateix espai natural, saludable i ecològic que busquem per les nostres vivendes

Pensem, vivim i construïm amb fusta… cap altre material ofereix propietats tan variades: natural, viu, respectuós amb el seu entorn i adaptable a tot tipus de propostes constructives. Com a empresa constructora, a més d’experiència, capacitat tant tècnica com humana per desenvolupar la nostra feina et oferim un valor afegit: la proximitat amb els nostres clients. Des de les teves primeres idees, els primers dissenys i durant tot el procés de construcció t’acompanyarà el mateix equip de persones.

 

Intentarem fascinar-te  amb les infinites possibilitats que ens ofereix la fusta, buscarem les millors solucions constructives pel teu projecte, a la vegada que optimitzarem al màxim tots els detalls: selecció de materials, terminis d’execució, etc. Construïm la teva llar seguint els mètodes de construcció tradicionals de la fusta, utilitzant tecnologia avançada, per oferir la màxima qualitat.

Perqué construir amb fusta?

La fusta és un material tradicionalment utilitzat a l’edificació que, les darreres dècades, ha experimentat una autèntica revolució. L’homogeneïtzació del material i la seva classificació por resistències fan possible que el tècnic de la construcció tingui garanties de comportament de la fusta semblants a les que aporten materials normalitzats com l’acer. Ara ja parlem de la fusta tècnica per la construcció.

 

La fusta presenta una sèrie de propietats que la fan molt adequada per la construcció:

  • requereix poca despesa energètica per la seva fabricació, transport i presència a obra.

  • és forta, flexible ,lleugera i amb una bona relació resistència/pes. Les seves qualitats estàtiques combinades amb una estructura apropiada són insuperables. El miracle constructiu el trobem principalment dins la pròpia microconsistència de la fusta. Té una estructura tubular buida, formada per cel·lulosa i lignina, que li aporta gran resistència a la tracció i a la compressió.

  • el seu comportament davant del foc és predicible. Els edificis de fusta són mot segurs en cas d’incendi degut a:

- la seva baixa conductivitat tèrmica

- la seva carbonització superficial

- la seva dilatació tèrmica inapreciable

- els seus gasos de la combustió no tòxics

  • amb el disseny i l’execució adequats les solucions constructives amb fusta poden arribar  a ser molt durables.

  • és fàcil la seva manipulació i mecanització.

  • permet realitzar muntatges de forma ràpida, neta i amb absència d’aigua.

Confort i salut

Les cases de fusta proporcionen una agradable sensació de confort. La fusta, gràcies a la seva composició té  la capacitat de regular la humitat i la temperatura ambient, així com de filtrar i depurar l’aire. No es carrega electrostàticament i absorbeix la radioactivitat natural.

La fusta aporta millors qualitats com aïllament tèrmic i acústic que d’altres materials tradicionals, la qual cosa fa que es redueixi el consum d’energia en l’ús dels edificis.

 

Viure a cases amb fusta al seu interior i a l’estructura contribueix de forma eficaç a millorar la nostra salut a millorar les condicions de clima interior (regulació de temperatura i humitat relativa), acústiques (al reduir les reverberacions) i fins i tot emocionals derivades de la sensació de contacte amb productes naturals, absorció de radiacions electromagnètiques, etc.

Sistemes constructius

Entramat lleuger

Consisteix en una trama d’elements lineals de fusta de petita secció (de 45/60 mm de gruix) col·locats entre si amb un intereix no superior a 600 mm i travats, normalment, mitjançant taulers estructurals. El sistema funciona com una estructura espacial formada per la unió de les estructures de mur, forjat i coberta. Malgrat prové de l’entramat pesat, es tracta d’una nova concepció estructural. Les cavitats que deixa l’entramat permeten el pas d’instal·lacions i el reblert amb aïllament. Aquest sistema s’utilitza per murs, forjats i cobertes.

Entramat
pesat

Consisteix en una trama d’elements lineals de fusta (normalment laminada) de gran secció (aprox. a partir de 80 x 100 mm) units entre si fins a formar un conjunt indeformable. L’estabilitat de l’estructura es basa en dos principis: les mecanitzacions a las unions i la triangulació per trava dels seus elements. Amb aquest sistema, a diferència del sistema d’entramat lleuger, només es forma l’estructura. Per això el tancament s’ha de completar amb d’altres materials. Aquest sistema s’utilitza per murs, forjats i cobertes.

CLT

Són taulers contralaminats de fusta semblants a les bigues laminades però desenvolupats en format pla enlloc del lineal. Aquest panells poden funcionar com a plaques degut a la seva varietat de gruixos que poden anar des dels 70 mm fins els 500 mm. Existeixen diferents formats però tots poden ser utilitzats com a placa per terres, murs de càrrega, sostres, etc. Es presenta en una gran varietat d’acabats i qualitats segons el fabricant. La seva estabilitat geomètrica és destacable, però el més important es la rapides  de muntatge que permet aquest producte. Aquest sistema s’utilitza tant per façanes com per a particions, forjats de planta i cobertes.

HNT

Sistema per forjats amb blocs de fusta encadellada, que es caracteritza per una gran resistència i rigidesa, i una instal·lació fàcil i ràpida. Aquest sistema l’utilitzem eficaçment en rehabilitació d’edificis i obres de difícil accés per d’altres sistemes constructius.

bottom of page